STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

 JAVNI KONKURS / NATJEČAJ za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-2498/2018 od 26.04.2018.godine i člana 204. Statuta Univerziteta u Bihaću, Pravni fakultet Bihać, raspisuje

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora (n a p r e d o v a nj e)

Raspisuje se Konkurs/Natječaj za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora (napredovanje), kako slijedi:

NAUČNA OBLAST: SOCIOLOGIJA I LJUDSKA PRAVA

Predmeti: „Sociologija“, “Demokracija i ljudska prava“, “Upravljanje organizacijskim ponašanjem“, Metodologija društvenih nauka“ _______________      1 izvršilac

Kandidati su, uz prijavu na Konkurs/Natječaj. dužni dostaviti (original ili ovjerene kopije):
-  Diplomu (doktorsku), ili Rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena
   u inostranstvu);
-    Biografiju;
-    Bibliografiju
-    Izvod iz matične knjige rođenih Uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs/Natječaj, potrebno je da ispunjavaju posebne uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju („Sl.glasnik USK“ br.8/09.) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalaze na web stranici Univerziteta u Bihaću - www.unbi.ba).

Konkurs/Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Konkurs/ Natječaj je objavljen u listu "Oslobođenje" dana 09.05.2018. godine

Prijave na Konkurs/Natječaj podnose se lično na na protokol Fakulteta ili putem pošte na adresu: Pravni fakultet Bihać, ul.Mehe Hadžiabdića bb - sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS/NATJEČAJ“.Autor: EH
Datum: 11.05.2018.

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija