STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

       Kriteriji za upis

 

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 8/09, 9/10, 4/11, 6/13, 13/14 i 11/15), a u skladu sa Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona, broj 03-017-1571/2016 od 22. 6. 2016. godine, Univerzitet u Bihaću je objavio Konkurs/Natječaj za upis studenata u I godinu studija na fakultete/Visoka škola Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2016/2017 godini u Prvi ciklus studija, a Komisija za upis u I godinu Prvog ciklusa studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću,  u t v r đ u j e

KRITERIJE


za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2016/2017. godini
I

Konkurs za upis u I godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini traje od 24. 6. 2016. do  10. 7. 2016. godine.

Prijem dokumenata kandidata za upis u I godinu studija na Pravnom fakultetu u Bihaću vršit će se od 24. 6. 2016. do  10. 7. 2016. godine. Dokumenti se predaju Studentskoj službi Fakulteta radnim danom od 9 do 13 sati (Ulica Mehe Hadžiabdića bb, 77 000 Bihać).

II

Pravo učešća na konkursu/natječaju imaju:
- državljani BiH,
- strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH,
- kandidati koji su srednju školu završili izvan BiH, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

III

Svi kandidati koji konkuriraju za upis u I godinu Prvog ciklusa studija na Pravnom fakultetu u Bihaću dužni su predati slijedeća dokumenta:
- prijavu na konkurs/natječaj za upis (popunjena elektronski u službi Pravnog fakulteta)
- dokaz o uplati za prijavu na konkurs – 20,00 KM
- originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH
- originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
- izvod iz matične knjige rođenih
- druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (nagrade, priznanja i sl.).
Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

IV

Upis studenata u I godinu Prvog ciklusa studija na Pravnom fakultetu vršit će se na osnovu bodovanja, bez održavanja prijemnog ispita, po slijedećim kriterijima:

a) opći uspjeh iz srednje škole

b) uspjeha iz pojedinih predmeta od značaja za studij (Historija, Sociologija i Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik)

c) posebno priznanje „učenik generacije“

d) rezultati takmičenja iz naučnih disciplina relevantnih za pravni studij

e) rezultati u vrhunskom sportu

 

Bodovanje iz stava 1. tač. b) ovog člana – opći uspjeh iz srednje škole vrši se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na jednu decimalu, pomnoži sa 7. Broj bodova na osnovu općeg uspjela iznosi maksimalno 35.

Bodovanje iz stava 1. tač. b) ovog člana – uspjeh iz pojedinih predmeta od značaja za studij (Historija, Sociologija i Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik) vrši se na osnovu prosječne ocjene iz navedenih predmeta.

Bodovanje iz stava 1. tač. c) ovog člana – posebno priznanje „učenik generacije“ vrši se dodjelom 10 bodova.

Bodovanje iz stava 1. tač. d) ovog člana – rezultati takmičenja iz naučnih disciplina relevantnih za pravni studij vrši se tako da se za osvojeno jedno od prva tri mjesta na međunarodnim, državnim i kantonalnim takmičenjima u poznavanju naučnih i stručnih disciplina od značaja za studij dodjeljuju tri boda.

Bodovanje iz stava 1. tač. e) ovog člana – rezultati u vrhunskom sportu vrši se dodjelo tri boda.

 V

Rang lista svih kandidata i spisak primljenih kandidata bit će izvješena na oglasnoj ploči i web stranici Pravnog fakulteta dana 12. 7. 2016. godine u 13.00 sati.

Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor Nastavno-naučnom vijeću Pravnog fakulteta u roku od tri dana po objavljivanju rang liste.

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta će u roku od tri dana odlučiti o prigovoru i o tome obavijestiti kandidata.

Odluka Nastavno-naučnog vijeća je konačna.

 

VI

Kandidati koji na temelju Konkursa budu primljeni u I godinu studija na Pravnom fakultetu, za upis u prvu godinu studija, pored predanih dokumenata podnose:

- upisni, semestralni list i ŠV obrazac

- upisnicu (indeks)

- ljekarsko uvjerenje

- dokaz o reguliranju obaveza troškova studiranja, čija je visina na prošlogodišnjem nivou u skladu sa  prema Odlukama Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću o visini troškova školarine i drugih usluga za studente I (prvog) ciklusa studija, broj 01-5748/2011 od 5. 12. 2011. godine i broj 01-1004/2013 od 19. 2. 2013. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, broj 10-02-1157-2/2012 od 12. 3. 2012. godine i broj 10-02-1157-4/12 od 7. 3. 2013. godine.

- Pod jednakim uvjetima iz Kriterija, prednost imaju:

-     djeca boraca – branitelja BiH,

-     djeca ratnih vojnih invalida, djeca šehida i poginulih i nestalih boraca – branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida,

-     djeca organizatora otpora,

-     djeca veterana – prvoboraca,

-     djeca ratnih vojnih zarobljenika i

-     djeca nosilaca najviših ratnih priznanja.

 VII

Upis primljenih kandidata će se obavljati u septembru/rujnu tekuće godine u Studentskoj službi Pravnog fakulteta u Bihaću, radnim danima od 8 do 15 sati.Komisija za upis u I godinu studija


INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija