STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAČ POSJETA

 

mr.sci. Belma Bajrić
Zvanje Viši asistent
Katedra Građansko - pravna
Telefon 00387 37 310990
E-mail belmabajric5@gmail.com
Kabinet
Konsultacije

 

Detaljan CV

Mr.sc. Belma Bajrić rođena je 09.10.1982. godine u Bihaću, sa prebivalištem u Stijeni u općini Cazin, gdje je šk. 1996/1997. godine završila Osnovnu školu „Stijena“ sa odličnim uspjehom. Po završetku Opće gimnazije u Cazinu šk. 2000/2001. godine sa odličnim uspjehom, upisuje ak. 2001/2002. godine Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću koji završava ak. 2004/2005. godine sa izuzetnim uspjehom, za koji je nagrađena priznanjem Rektorska plaketa za ostvareni uspjeh tijekom studiranja, čime je stekla akademsko zvanje diplomirani pravnik. 

Po završetku dodiplomskog studija, 15. februara 2006. godine zasniva radni odnos na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću i biva izabrana u zvanje asistentice na predmet Obligaciono pravo, a kasnije su joj povjereni predmeti Trgovačko pravo, Pravo intelektualnog vlasništvo, Međunarodno trgovačko pravo i Komparativno mjenično pravo, na kojima radi i danas.
 
Poslijediplomski studij „Bosna i Hercegovina i europsko pravo“ upisuje ak. 2005/2006. godine na Katedri za građansko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, koji uspješno završava ak. 2010/2011. godine odbranivši znanstveni magistarski rad pod nazivom „Polica osiguranja“, uz mentorstvo dr.sc. Dragana Bolanče, čime je stekla znanstveni akademski stupanj magistra pravnih znanosti i ostvarila uvjete za napredovanje u više zvanje. Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću je 01. decembra 2011. godine izabrao u zvanje više asistentice na Katedri za građansko pravo, gdje je 04. aprila 2012. godine prijavila doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravni okvir i perspektive uređenja ugovora o osiguranju imovine u Bosni i Hercegovini i Europskoj Uniji“. U ak. 2011/2012. godini učestvovala je i u nastavnom procesu II ciklusa na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u svojstvu više asistentice na predmetu Poslovno pravo i korespodencija.
    
Član je Nastavno naučnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću od februara 2006. godine, bila je koordinator i predavač za Pravnu kliniku građanskog procesnog prava u ak. 2007/2008. godini, koju je organizirala Američka advokatska komora/Pravna inicijativa za Centralnu Europu i Euroaziju (ABA/CEELI) odnosno ABA/ROLLI i Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i koordinator za praktični vid nastave studenata u Općinskom sudu u Bihaću ak. 2007/2008. godini, bila je član Senata Univerziteta u Bihaću od aprila 2011. godine do februara 2013. godine, te je član Komisije za izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Bihaću.

Učesnica je mnogih znanstvenih i stručnih skupova, kao i autorica i koautorica više znanstvenih i stručnih radova:

OBJAVLJENI RADIVI:

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija