STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAČ POSJETA

 

dr.sci. Ermina Ramić
Zvanje Docent
Katedra Pravno - ekonomske nauke
Telefon 00387 37 310990
E-mail ermina.ramic@pravnifakultet.ba
Kabinet
Konsultacije

 

Detaljan CV

Dr. sci. Ermina  Ramić (rođena Grozdanić) rođena je 04. januara 1981. godine u Bihaću. Osnovnu i srednju školu (Gimnaziju) završila je u Bihaću.

 Na Ekonomskom fakultetu u Bihaću diplomirala je 2005. godine, te time stekla zvanje (VII/I) stepen - diplomirani ekonomist. Nakon završetka fakulteta svoj radni staž započinje u radu sa međunarodnom zajednicom u Bosni i Hercegovini na projektima ekonomskog razvoja.

 Postdiplomski magistarski studij na Zajedničkom evropskom magistarskom studiju za komparativni lokalni razvoj uspješno je završila 2008. godine kao Erasmus Mundus stipendista, na Univerzitetu u Trentu, koji je organiziran u partnerstvu sa Univerzitetom u Ljubljani, Corvinius Univerzitetom u Budimpešti i Univerzitetom u Regensburgu odbranom magistarskog rada na temu “Podrška ekonomskom rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća kroz uspostavu poslovnih inkubatora“, te stekla naučni stepen magistar ekonomskih nauka, sa akademskom  nagradom Cum Laude. Pomenuti magistarski studij je uspješno pohađala na engleskom jeziku.

 Nakon toga, dr. sci. Ramić  se posvetila istraživačkom radu na polju stvaranja institucionalnog okvira za razvoj preduzetništva, koji je rezultirao doktorskom disertacijom. Doktorsku disertaciju na temu “Istraživanje uticaja atributa kreditno-garantnih fondova na lokalni ekonomski razvoj ”, odbranila je dana 14.7.2014.. godine i tako stekla zvanje doktora ekonomskih nauka.

 Septembra 2010. godine započinje akademsku karijeru, izborom u zvanje višeg asistenta na predmetima finansije i finansijsko pravo i ekonomska politika, a 2015. godine je izabrana u zvanja docenta na Katedri za ekonomske na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

 Tijekom dosadašnjeg naučnog rada,  objavila je značajan broj naučnih i  stručnih radova , te bila suradnik na mnogim međunarodnim projektima. U okviru  studijskih putovanja i stipendija duže vrijeme je boravila u inozemstvu, od kojih se posebno  ističu UK, Italija i Njemačka.

Istraživačke aktivnosti i interesi dr.sci. Ramić uključuju: lokalni/regionalni ekonomski razvoj, institucionalni okvir za razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća, strateško planiranje i upravljanje projektnim ciklusom u funkciji ekonomskog razvoja  u  različitim društveno-političkom kontekstima, uključujući i zemlje u tranziciji.

Dr.sci. Ramić  je 2009. godine dobila priznanje za istaknut doprinos na polju nauke od posebnog značaja za razvoj Univerziteta u Bihaću.

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija