STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAČ POSJETA

 

Dr.sci. Amna Toromanović
Zvanje Docent
Katedra Pravno - historijske nauke
Telefon 00387 37 310990
E-mail amna.toromanovic@pravnifakultet.ba
Kabinet
Konsultacije

 

Detaljan CV

Mr.sci. Amna Toromanović rođena je 06.12.1979. godine u Bihaću, gde je završila osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću je upisala akademske 1998/1999. godine, a diplomirala je u septembru 2002. godine. Od 01.03.2003. godine zaposlena je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću na Pravno historijskoj katedri kao asistent na predmetima Državnopravni razvitak BiH, Rimsko pravo i Opća historija države i prava.
Postdiplomski studij na Katedri za Historiju države i prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je upisala akademske 2003/2004. godine. Usmeni magistarski ispit je položila 2005. godine, a magistarski rad pod naslovom 'USTAV SAD – nastanak, karakter i historijski značaj' odbranila je 2008. godine, te time stekla naučni stepen magistra pravnih nauka. Za višeg asistenta izabrana je 15.04.2009. godine.
Autorica je više stručnih i naučnih radova i projekata, te je bila učesnica brojnih naučnih i stručnih skupova. Trenutno je u izradi doktorske disertacije pod naslovom 'Pravo, država i religija u atlantskim revolucijama – historijsko poređenje'.

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija