STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAČ POSJETA

 

dr.sci. Dženana Čaušević
Zvanje Redovni profesor
Katedra Pravno - historijske nauke
Telefon 00387 37 310990
E-mail dzenana.causevic@pravnifakultet.ba
Kabinet
Konsultacije

 

Detaljan CV

Dženana Čaušević je rođena u Banjaluci gdje je završila osnovnu školu i Realnu gimnaziju. Na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu se upisala 1968. i diplomirala 1972. godine. Na istom fakultetu je 1981. godine završila poslijediplomski studij na Pravnohistorijskom smjeru, te stekla akademski stupanj magistra pravnih nauka. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 1985. godine odbranila doktorsku disertaciju, te stekla akademski stupanj doktora društveno-humanističkih znanosti iz oblasti prava.
Nakon završetka studija, obavila je pripravnički staž u Banjaluci kao advokatski pripravnik. Septembra 1974. godine birana je za asistenta – pripravnika na Katedri za državnopravnu historiju Pravnog fakulteta Univerziteta Sarajevo – Odjejenje Banja Luka. Od septembra 1975. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, nastavlja rad u zvanju asistenta na Katedri za državnopravnu historiju. U zvanje docenta birana je 1981., a 1990. godine birana je u zvanje vanrednog profesora na istom fakultetu. Na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci je radila do 31. augusta 1993. godine. Od 10. septembra 1998. zaposlena je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Na istom fakultetu je birana u zvanje redovnog profesora 2005. godine. Predaje predmete Državnopravni razvitak BiH, Opća historija države i prava i Rimsko pravo.
Aktivno je sudjelovala u nizu međunarodnih skupova. Voditelj je postdiplomskog studija Državno-pravni smjer. Objavila je dvije knjige, te veći broj naučnih radova iz oblasti državno-pravne historije.

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija